Ви не авторизовані
БАЗИСНИЙ ПІДХІД В ТЕОРІЇ БАГАТОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У монографiї викладено основи створеного авторами базисного пiдходу у квантовiй статистичнiй теорiї багаточастинкових систем, що є перенормованою теорiєю збурень, сформульованою в термiнах n-частинкових кореляцiйних функцiй в iмпульсно-частотному представленнi деяких простiших базисних систем, в ролi яких найчастiше фiгурує модель невзаємодiючих вироджених електронiв. На основi базисного пiдходу дослiджено енергетичнi, структурнi та дiелектричнi характеристики моделi нерелятивiстської електронної рiдини в рiзних областях неiдеальностi, побудовано послiдовну теорiю поправки на локальне поле цiєї моделi та спорiднених моделей, а також розвинуто узагальнення концепцiї локального поля. Базисний пiдхiд використано для статистичного опису металевого стану речовини в рамках електрон-iонних моделей металiв, зокрема, за наявностi поверхнi подiлу «метал–вакуум».

книг