Ви не авторизовані
НОВI МОДЕЛI В ТЕОРIЇ СТРУКТУРИ ВИРОДЖЕНИХ КАРЛИКIВ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У монографiї узагальнено теорiю вироджених карликiв С. Чандрасекара шляхом побудови багатопараметричних та багатофазних моделей, що враховують неповне виродження електронної пiдсистеми, наявнiсть мiжчастинкових взаємодiй, магнiтних полiв, змiнного вздовж радiуса хiмiчного вмiсту та осьового обертання зiр. Це дозволило адекватно описати всю рiзноманiтнiсть характеристик вироджених карликiв i забезпечити iнтерпретацiю сучасних спостережуваних даних.

На основi розв’язку рiвнянь рiвноваги визначено залежнiсть структурних та енергетичних характеристик карликiв вiд параметрiв моделей.

Розв’язано обернену задачу теорiї вироджених карликiв – визначення основних стурктурних та термодинамiчних параметрiв моделей за даними про маси, радiуси та ефективнi температури спостережуваних польових карликiв та карликiв у подвiйних системах.

книг